Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 20 svečiai (-ių) ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
864053

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

logo01

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

 LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS IR LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos (toliau – Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla) ir Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos (toliau – Veisiejų Sigito Gedos gimnazija) reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reorganizuojamos Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos prijungimo prie reorganizavime dalyvaujančios Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos tvarką.

 

2. Aprašas parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punktu ir Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-485 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” bei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 5TS-294 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklą, prijungiant ją prie Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos“.

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIUS

JURIDINIUS ASMENIS

 

3. Reorganizavime dalyvauja šie juridiniai asmenys:
3.1. Reorganizuojamos mokyklos pavadinimas – Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla, kodas 290633160, adresas: Taikos g. 11, Kapčiamiesčio mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas;
3.2. Reorganizavime dalyvaujančios mokyklos pavadinimas – Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, kodas 290608520, adresas: Jaunimo g. 8, Veisiejai, Lazdijų r. sav. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS

 

4. Reorganizavimo tikslas – sudaryti prielaidas reorganizuojamos įstaigos veiklą organizuoti kuo racionaliau naudojant administravimui skirtas lėšas ir mokyklos veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiniais ištekliais būtų užtikrintas kokybiškas mokyklai priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas;

 

5. Reorganizavimas bus vykdomas prijungimo būdu, t. y. Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla, bus prijungta prie Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija perims iš Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos visą turtą, teises ir pareigas bei tęs veiklą, o Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla baigs savo veiklą kaip atskiras juridinis asmuo. Po reorganizavimo Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla taps Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinio ugdymo skyriumi, kuris vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

 

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

 

6. Šis reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 5TS-294 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklą, prijungiant ją prie Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos“.

 

Reorganizavimas vykdomas siekiant kuo racionaliau naudoti švietimo įstaigoms skirtas lėšas ir mokyklos veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiniais ištekliais būtų užtikrintas kokybiškas mokyklai priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas.

 

V SKYRIUS

TURTAS

 

7. Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos patikėjimo teise valdomas ir Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas pagal turto perdavimo-priėmimo aktus perduodamas Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijai valdyti patikėjimo teise.

 

Valstybei nuosavybės teise priklausantis, Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas bei Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklai perduotas pagal panaudos sutartis turtas yra perduodamas Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis tomis pačiomis sąlygomis. Šiuo atveju Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius yra įgaliojamas patikslinti panaudos sutartis.

 

8. Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto vertė 2020 m. balandžio 30 d. – 772021,59 Eur:

 

8.1. Pastatų vertė – 669315,17 Eur;

 

8.2. Infrastruktūros ir kitų statinių vertė – 42375,87 Eur;

 

8.3. Mašinų ir įrenginių vertė – 46167,93 Eur;

 

8.4. Baldų ir biuro įrangos vertė – 6512,43 Eur;

 

8.5. Kito ilgalaikio materialiojo turto vertė – 7650,19 Eur;

 

9. Atsargų (maisto produktų) vertė – 0 Eur.

 

10. Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomų naudojamų atsargų vertė – 75975,58 Eur.

 

11. Pagal panaudos sutartį gauto turto vertė – 2814,99 Eur (Panaudos sutartis 2009-12-31d ).

 VI SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TERMINAI

 

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, iki 2020 m. gegužės 15 d. apie mokyklų reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbti vieną kartą viešai viename iš respublikinių dienraščių, VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, vietinėje spaudoje, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos, Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos interneto svetainėse ir apie tai raštu informuoti visus Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos ir Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos kreditorius.

 

13. Ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d. reorganizavimo sąlygų aprašą bei parengtą Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos nuostatų projektą pateikti tvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybai.

 

14. Iki 2020 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kiekvienam Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos mokiniui ir mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu pranešti apie mokyklos reorganizavimą;

 

15. . Reorganizavimo sąlygas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną pateikti Juridinių asmenų registrui ir įregistruoti Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla teisinį statusą „reorganizuojama“, o Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos teisinį statusą – „dalyvaujanti reorganizavime“.

 

16. Ne anksčiau kaip praėjus trisdešimčiai dienų nuo viešo paskelbimo dienos apie reorganizavimo sąlygų sudarymą, Lazdijų rajono savivaldybės taryba priims sprendimą dėl Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos ir Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos reorganizavimo, kuriame bus patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos nuostatų nauja redakcija.

 

17. Lazdijų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos ir Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos reorganizavimo, reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime mokyklų vadovai:

 

17.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įteikia pranešimus darbuotojams apie darbo sąlygų pakeitimą.

 

18. Nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos direktorius, o jo dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų objektyvių priežasčių nesant, – jį pavaduojantis asmuo išregistruoja Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklą iš Juridinių asmenų registro ir tą pačią dieną Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktorius įregistruoja Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos naujos redakcijos nuostatus.

 

19. Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos darbuotojų darbo santykiai po reorganizavimo tęsiasi Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje.

 

VII SKYRIUS

 

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIO JURIDINIO

 

ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA TĘSIANČIAM VEIKLĄ PO

 

REORGANIZAVIMO JURIDINIAM ASMENIUI

 

18. Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos teisės ir pareigos pereina Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijai, kaip tęsiančiai veiklą po reorganizavimo, nuo Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos naujos redakcijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

VIII SKYRIUS

 

PO REORGANIZAVIMO TĘSIANČIOS VEIKLĄ VEISIEJŲ

 

GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

19. Po reorganizavimo tęsiančios veiklą Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos uždaviniai ir funkcijos apibrėžtos gimnazijos nuostatuose, kurių nauja redakcija bus patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės taryboje.

 

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos ir Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos vadovai reorganizavimo metu privalo užtikrinti nenutrūkstamą, atitinkančią įstaigų nuostatus veiklą.

 

_______________________

 

 

 

Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos

direktorius                                                                                                                     Zigmas Kukučionis

 

 

 

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos

direktorė                                                                                                                Angelė Mizerienė

 

,,Erasmus+"

ErasmusES

apruoinimas

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

es logo vert

Himnas ir atributika

veisieju s gedos g

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

facebook

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105