Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 12 svečiai (-ių) ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
864067

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

logo01

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

 LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, kitas paskirtis, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldos organizavimą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turto, lėšų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką ir kt.

 

2. Gimnazijos pavadinimas – Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

 

2.1. Trumpasis pavadinimas – Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

 

2.2. Juridinio asmens kodas – 290608520.

 

3. Gimnazijos įsteigimo data – 1944 m.

 

4. Gimnazijos teisinė forma ir priklausomybė – biudžetinė įstaiga, savivaldybės mokykla.

 

5. Gimnazijos savininkas – Lazdijų rajono savivaldybė, kodas – 111106842, adresas – Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai.

 

6. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Lazdijų rajono savivaldybės taryba:

 

6.1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;

 

6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos direktorių;

 

6.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;

 

6.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

 

6.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

 

6.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

 

6.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, kituose įstatymuose ir Gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

7. Gimnazijos buveinė: Lazdijų r. sav., Veisiejai, Jaunimo g. 8.

 

8. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

 

9. Gimnazijos tipas – gimnazija.

 

10. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.

 

11. Mokymo kalba – lietuvių.

 

12. Mokymosi formos – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas.

 

13. Gimnazijoje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, akredituota vidurinio ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo programa.

 

14. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas, brandos atestato priedas, brandos atestato (diplomo) priedas, pažymėjimas, pažyma.

 

15. Gimnazija turi du skyrius:

 

15.1. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių (toliau – Ikimokyklinio ugdymo skyrius):

 

15.1.1. įsteigimo data – 2015 m. rugsėjo 1 d.;

 

15.1.2. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus buveinė – Ateities g. 1, Veisieja, Lazdijų r. sav.;

 

15.1.3. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo;

 

15.1.4. mokymo kalba – lietuvių;

 

15.1.5. mokymo formos – dieninė.

 

15.2. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinio ugdymo skyrius (toliau – Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinio ugdymo skyrius):

 

15.2.1. įsteigimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d.;

 

15.2.2. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinio ugdymo skyriaus buveinė –Taikos g. 11, Kapčiamiesčio mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r.;

 

15.2.3. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pagrindinio ugdymo;

 

15.2.4. mokymo kalba – lietuvių;

 

15.2.5. mokymosi formos – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas.

 

16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lazdijų rajono savivaldybės

 

herbu ir pavadinimu „Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija“, atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas. Kodas 85. Gimnazijos veiklos rūšys:

 

17.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

 

17.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

 

17.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

 

17.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

 

17.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

 

17.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

 

17.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

 

17.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

 

17.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

 

17.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

 

17.7. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 

17.7.1. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

 

17.7.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

 

17.7.3. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

 

17.7.4. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11;

 

17.7.5. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

 

17.7.6. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

 

17.7.7. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

 

17.7.8. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

 

18. Gimnazijos tikslas ir uždaviniai:

 

18.1. Tikslas – užtikrinti veiksmingą, kokybišką ugdymą (-si), kurti saugią ugdymo (-si) aplinką, skatinant ugdytinių mokymosi motyvaciją ir jų norą mokytis visą gyvenimą, ugdyti kūrybingas asmenybes, savo krašto ir šalies patriotus, padėti ugdytiniams suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją.

 

18.2. Uždaviniai:

 

18.2.1. ugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti atsakingu, doru, išsilavinusiu Lietuvos Respublikos piliečiu;

 

18.2.2. nuolat stebėti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jų tobulinimui, pagal šiandienos ir ateities aktualijas formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą;

 

18.2.3. stiprinti Gimnazijos bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat siekti pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį bendruomenėje, informuoti ir šviesti mokinių tėvus, įtraukti juos į ugdymo procesą bei Gimnazijos gyvenimą;

 

18.2.4. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės, derinti ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo (-si) būdus ir tempą;

 

18.2.5. sudaryti mokiniams sveikas, atitinkančias nustatytas higienos normas ir saugias ugdymosi bei darbo sąlygas;

 

18.2.6. kurti Gimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros tradicijų bei vertybinių nuostatų formavimo židinį;

 

18.2.7. ieškoti ryšių su kitomis institucijomis, fondais, fiziniais asmenimis, siekti aktyvinti, turtinti Gimnazijos bazę bei žmogiškuosius resursus.

 

19. Vykdydama jai pavestas funkcijas, Gimnazija:

 

19.1.vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

 

19.2. rengia pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformalaus vaikų švietimo programas;

 

19.3. vykdo priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo, neformalaus vaikų švietimo  programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

 

19.4. vykdo nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo, sporto ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 

19.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančias kultūrinę ir socialinę brandą, padedančias tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

 

19.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo profesinį informavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones;

 

19.7. organizuoja mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, skiria švietimo pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;

 

19.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

 

19.9. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

 

19.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

 

19.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

 

19.12. organizuoja mokinių maitinimą gimnazijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

 

19.13. organizuoja mokinių vežiojimą į mokyklą ir iš jos teisės aktų nustatyta tvarka;

 

19.14. atlieka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

 

19.15. organizuoja pailgintos darbo dienos grupių darbą;

 

19.16. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

 

19.17. vykdo mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių, nusikalstamumo prevenciją;

 

19.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

              20. Išduoda Mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

21. Gimnazija, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

 

21.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

 

21.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

 

21.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

 

21.4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

 

21.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

 

21.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

 

21.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

22. Gimnazijos pareigos:

 

22.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą;

 

22.2. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;

 

22.3. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

 

22.4. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

 

22.5. rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu;

 

22.6. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

23. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

 

23.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Lazdijų rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

 

23.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

 

23.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kurio projektas yra suderintas

 

su Gimnazijos taryba ir Lazdijų rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jo įgaliotu asmeniu;

 

23.4. direktoriaus patvirtintus tvarkos aprašus, taisykles, reglamentus.

 

24. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia bei viešą konkursą mokyklos direktoriaus pareigoms organizuoja  Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Lazdijų rajono savivaldybės tarybai.

 

25. Darbo sutartį su direktoriumi sudaro ir nutraukia Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Apie direktoriaus paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registrui.

 

26. Direktoriumi gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo.

 

27. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Darbo kodeksu, Švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiais, šiais nuostatais, Gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais.

 

28. Direktorius organizuoja Gimnazijos veiklą ir veikia Gimnazijos vardu santykiuose su juridiniais bei fiziniais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Gimnazijos darbuotojais.

 

29. Direktorius:

 

29.1. tvirtina gimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

 

29.2. nustato gimnazijos direktoriaus pavaduotojo (-ų) ugdymui veiklos sritis;

 

29.3. tvirtina mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

 

29.4. priima mokinius Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymosi sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

 

29.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

 

29.6. kartu su Gimnazijos taryba sprendžia Gimnazijai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus, suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

 

29.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

 

29.8. vadovauja gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo gimnazijoje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

 

29.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

 

29.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

 

29.11. sudaro gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti;

 

29.12. organizuoja gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

 

29.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

 

29.14. analizuoja gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už gimnazijos veiklos rezultatus;

 

29.15. rūpinasi mokytojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų mokytojų paiešką;

 

29.16. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

 

29.17. inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

 

29.18. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

 

29.19. atstovauja gimnazijai kitose institucijose;

 

29.20. kiekvienais metais teikia gimnazijos bendruomenei ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;

 

29.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams;

 

29.22. kartu su Gimnazijos taryba sprendžia, ar leisti ant Gimnazijos pastatų ar Gimnazijos teritorijoje statyti judriojo  (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

 

29.23. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse;

 

29.24. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

 

29.25. vadovauja Gimnazijos darbui ir įgyvendina Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus;

 

29.26. bankuose atidaro ir uždaro Gimnazijos sąskaitas;

 

29.27. gavęs Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos raštišką sutikimą, turi teisę pasirašyti sutartis dėl Gimnazijos ilgalaikio turto perdavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo;

 

29.28. atsako už Švietimo įstatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos skelbimą, demokratinį Gimnazijos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, Gimnazijos bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

 

29.29. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

30. Direktorius turi teisę:

 

30.1. kelti kvalifikaciją;

 

30.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir valstybės nustatytas lengvatas;

 

30.3. stažuotis kitose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;

 

30.4. bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, vykdant valstybinę ir Lazdijų rajono savivaldybės švietimo politiką;

 

30.5. skatinti Gimnazijos darbuotojus ir taikyti jiems drausminio poveikio priemones teisės aktų nustatyta tvarka;

 

30.6. reikalauti, kad būtų vykdomi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir aplinkos apsaugos reikalavimai;

 

30.7. turėti kitas teises, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams ir šiems įstatams.

 

31. Direktorius, nevykdantis savo pareigų arba netinkamai jas vykdantis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

32. Gimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skiriamos  mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoja ir aptaria ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaiko jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėja praktinę veiklą, plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekia mokinių ir Gimnazijos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

 

33. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Gimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

35. Nesant darbe direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos ir kt.), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, o nesant direktoriaus pavaduotojo kitas Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Gimnazijos darbuotojas.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

 

36. Gimnazijos taryba yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti Gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę Gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

37. Gimnazijos taryba sudaroma iš 12 narių - lygiomis dalimis iš Gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir bendruomenės atstovų;

 

37.1. nariai į Gimnazijos tarybą renkami kas dveji metai (kadencija 2 metai),  neilgiau kaip dviem kadencijoms;

 

37.2. tėvus į Gimnazijos tarybą renka mokinių klasių tėvų komitetų pirmininkai jų susirinkimo metu;

 

37.3. tėvai į Gimnazijos tarybą renkami atviru balsavimu, balsų dauguma;

 

37.4. mokinius į Gimnazijos tarybą renka antros ir trečios pakopos Gimnazijos klasių

 

seniūnų susirinkimas;

 

37.5. mokiniai į Gimnazijos tarybą renkami slaptu balsavimu, balsų dauguma;

 

37.6. mokytojus į Gimnazijos tarybą mokytojai renka Mokytojų tarybos posėdyje;

 

37.7. mokytojai į Gimnazijos tarybą renkami atviru balsavimu, balsų dauguma;

 

37.8. be Gimnazijos tarybos narių, į posėdį gali būti kviečiami socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys Gimnazijos tarybos nariais;

 

37.9. Gimnazijos tarybos pirmininką renka Gimnazijos tarybos nariai slaptu balsavimu, balsų dauguma. Gimnazijos direktorius negali būti Gimnazijos tarybos nariu, o  jo pavaduotojai negali būti Gimnazijos tarybos pirmininku;

 

37.10. posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja teisės aktams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;

 

37.11. Gimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams;

 

37.12. Gimnazijos tarybos nutarimai neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui, kitiems teisės aktams ir Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams;

 

37.13. Pirma laiko nutrūkus Gimnazijos tarybos nario įgaliojimams, Gimnazijos tarybos sudėtis atnaujinama šių nuostatų nustatyta tvarka;

 

37.14. Lazdijų rajono savivaldybės administracija ar kitos švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.

 

38. Gimnazijos tarybos funkcijos:

 

38.1. nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, svarsto, derina ir pritaria Gimnazijos strateginio plano projektui, Gimnazijos metinio veiklos plano projektui, ugdymo plano projektui, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių projektui, nuostatų projektui;

 

38.2. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, papildomojo ugdymo organizavimo principus;

 

38.3. kiekvienais metais vertina gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Lazdijų rajono savivaldybės tarybai;

 

38.4. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių elgesio, skatinimo, nuobaudų skyrimo klausimus;

 

38.5. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

 

38.6. kontroliuoja Gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą;

 

38.7. turi teisę deleguoti stebėtojų teisėmis atstovus į Gimnazijos mokytojų atestacijos komisiją;

 

38.8. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

 

38.9. inicijuoja Gimnazijos nuostatų pataisas;

 

38.10. priima sprendimus Gimnazijos ugdymo plane nurodytais klausimais.

 

39. Mokytojų taryba:

 

39.1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos vadovybė, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, auklėtojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai;

 

39.2. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą į ketvirtį (pusmetį). Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;

 

39.3. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai balsų dauguma atviru balsavimu;

 

39.4. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

 

40. Mokytojų tarybos funkcijos:

 

40.1.aptaria praktinius švietimo pokyčių įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo (-si) rezultatus, mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

 

40.2. diskutuoja dėl Gimnazijos veiklos planavimo ir strategijos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;

 

40.3. pagal klasių auklėtojų pateiktą informaciją analizuoja ir vertina bendrąją mokinių pažangą ir pasiekimus;

 

40.4. nustato mokinių elgesio vertinimo tvarką;

 

40.5. kartu su Gimnazijos socialiniu, specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais ir psichologu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

 

40.6. priima nutarimus bendruosiuose ugdymo planuose nurodytais klausimais.

 

41. Mokinių taryba – nuolat veikianti aukščiausioji mokinių savivaldos institucija.

 

42. Mokinių tarybą sudaro I–IV Gimnazijos klasių rinkti mokinių atstovai. Kiekviena klasė renka po du atstovus į Mokinių tarybą, o rinkimai vyksta kasmet rugsėjo mėnesį.

 

43. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, kurį slaptu balsavimu išrenka Mokinių tarybos nariai. Mokinių tarybos pirmininkas organizuoja tarybos veiklą. Mokinių tarybos posėdyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 2/3 jos narių. Mokinių tarybos nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvavusių Mokinių tarybos narių balsų dauguma.

 

44. Mokinių taryba:

 

44.1. renka atstovus į Gimnazijos tarybą;

 

44.2. svarsto Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo, teikia siūlymus subjektams pagal kompetenciją dėl darbo tvarkos taisyklių tobulinimo ir jų įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo tobulinimo, neformalaus švietimo ir laisvalaikio organizavimo;

 

44.3. svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus;

 

44.4. teikia siūlymus pagal kompetenciją dėl mokinių socialinės rūpybos, lankomumo, budėjimo, drausmės ir tvarkos palaikymo mokykloje, mokinių rūkymo ir narkomanijos prevencijos;

 

44.5. teikia siūlymus pagal kompetenciją dėl mokinių elgesio vertinimo, jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;

 

44.6. svarsto mokinių teisių Gimnazijoje klausimus;

 

44.7. dalyvauja įgyvendinant prevencinės veiklos projektus, akcijas, kitus renginius.

 

45. Gimnazijoje kasmet rugsėjo mėnesį klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) balsų dauguma renka savo susirinkime tris iš tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovauti klasės interesams. Klasių mokinių tėvų  (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su klasių vadovais mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti Gimnazijos renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui, deleguoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus į Gimnazijos tarybą.

 

46. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų komitetų pasitarimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

IR ATESTACIJA

 

47. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

48. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

49. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

50. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. Valstybės turtą, valdomą savivaldybės patikėjimo teise, naudoja ir disponuoja juo pagal panaudos sutartis įstatymų ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

 

51. Gimnazija visiškai išlaikoma iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto ir valstybės

 

tikslinių dotacijų, turi paramos ir labdaros gavėjo statusą, Gimnaziją gali remti fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

52. Gimnazija gali turėti kitų lėšų, naudojamų įstatymų numatyta tvarka. Jas sudaro

 

fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara bei kitos teisėtai įgytos lėšos. Šios lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

53. Gimnazijos lėšos:

 

53.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

 

53.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

 

53.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės lėšos pagal pavedimus;

 

53.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 

54. Gimnazija yra paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

55. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

 

56. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka viešai skelbiama informacija apie Gimnazijos veiklą.

 

58. Pranešimai, kuriuos remiantis šiais nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiami Gimnazijos interneto svetainėje ar kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

59. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

 

60. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

 

61. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

62. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

63. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

64. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, ar jei nuostatų 63 punkte nurodyti teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip negu šie nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

 

 

 

Gimnazijos direktorė                                                                                                 Angelė Mizerienė

 

 

 

,,Erasmus+"

ErasmusES

apruoinimas

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

es logo vert

Himnas ir atributika

veisieju s gedos g

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

facebook

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105