Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 19 svečiai (-ių) ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1192006

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

Mokytojo padėjėjo 0,5 etato darbo vietai užimti

 

1. Mokyklos pavadinimas: Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

 2. Pareigybės pavadinimas: mokytojo padėjėjas.

 3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 4. Darbo krūvis: 0,5 etato.

5. Specialieji reikalavimai pareigybei užimti:

5.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;

5.2. gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;

5.3. gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems: naudotis ugdymui skirta technika ir mokymo bei priemonėmis, įsisavinti mokomąją medžiagą, susiformuoti būtiniausius socialinius įgūdžius, atlikti mokytojo skirtas užduotis;

5.4. gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

6. Privalumas: mokytojo padėjėjo darbo patirtis.

7. Pagrindinės funkcijos:

7.1. Padeda mokiniui (mokinių grupei):

7.2. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;

7.3. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

7.4. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

7.4.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant, padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

7.4.2. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

7.4.3. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

7.4.. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

7.5. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

7.5.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;

7.5.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

8. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

9. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

10. Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

11. Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą CV, su prierašu „Mokytojo padėjėjo konkursui“,  siųsti iki 2022 m. rugpjūčio 24 dienos 13.00 val. e. paštu: info@veisiejugimnazija.lt

12. Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

12.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

12.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

12.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

 

Kandidatai į pokalbį kviečiami 2022 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val. Kreiptis į raštinę.

 

Gimnazijos adresas: Jaunimo  g. 8, Veisiejai, tel. (8 318 56540)


 

2022-08-04

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 9 d. vyks konkursas Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos
direktoriaus pareigoms užimti.

2022 m. birželio 3 d. Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 7V-51 patvirtinta konkurso Lazdijų

r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti komisija:

1.1. Dalius Mockevičius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus vedėjas, konkurso organizatoriaus atstovas – komisijos pirmininkas;

1.2. Zita Ščerbetkienė, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė, švietimo įstaigų

vadovų asociacijos atstovė – komisijos narė;

1.3. Rasa Murauskienė, mokyklos bendruomenės (pedagogų) atstovė – komisijos narė;

1.4. Rasa Rutkauskienė, mokyklos bendruomenės (tėvų) atstovė – komisijos narė;

1.5. Augustė Slavinskaitė, mokyklos bendruomenės (mokinių, kuriems atstovauja tėvai) atstovė –

komisijos narė;

1.6. Laimutė Jarmalavičienė, Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktorė, mokyklos socialinio

partnerio atstovė – komisijos narė.

1.7. Jūratė Venckienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė, ministerijos atstovė – komisijos narė.


 

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

2022-08-01

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti 1 etato.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8.2 – 8.4.

Darbo sutartis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pagrindinės pareigų funkcijos

1. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams funkcijos:

1.1. organizuoja Gimnazijos aptarnaujančio personalo darbą, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad Gimnazijos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas veiklos sutrikimų;

1.1.prižiūri bendrą Gimnazijos ūkio būklę;

1.2. prižiūri Gimnazijos teritorijos, pastato ir patalpų, baldų ir inventoriaus būklę;

1.3. prižiūri Gimnazijos inžinerinių komunikacijų ir įrenginių techninę priežiūrą;

1.4. prižiūri Gimnazijos patalpų apšvietimą, mikroklimato atitikimą galiojančioms normoms;

1.5. organizuoja Gimnazijos aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrengimais, valgyklos aprūpinimą maisto produktais, klasių ir kabinetų aprūpinimą trijų dydžių suolais arba stalais ir kėdėmis pagal poreikį;

1.6. atsako už Gimnazijos darbų saugą, sanitarinę būklę ir priešgaisrinę saugą.

1.7. atlieka einamą finansų kontrolę: ūkinės operacijos atlikimo terminų ir kokybės

patikrinimą (sutarčių vykdymą, suteiktų paslaugų ir nupirktų prekių kokybės ir atitikties sudarytoms sutartims ir kitiems susijusiems dokumentams patikrinimas);

1.8. atlieka ūkinės operacijos teisingą ir savalaikį įrašymą į apskaitos registrus.

1.11. nustatytu laiku organizuoja Gimnazijos pastato ir jų konstrukcijų sezonines bei eilines apžiūras, vykdo apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;

1.12. užtikrina, kad būtų laiku atliktas Gimnazijos patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai;

1.13. moko ir instruktuoja darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrina, kad būtų parengta Gimnazijos priešgaisrinės saugos instrukcija;

1.14. atlieka Mokykloje apskaitomo materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo ir naudojimo kontrolę;

1.15. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.

1.16. vykdo kitus teisėtus Gimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus ir yra atsakingas už direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybei priskirtas atsakomybes.

Privalumai

Darbo su viešaisiais pirkimais patirtis.

Projektinio darbo patirtis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

1. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams kvalifikacijai keliami reikalavimai:

1.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;

2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi žinoti ir išmanyti:

2.1. Gimnazijos teritorijos priežiūros tvarką;

2.2. Gimnazijos pastatų ir visų patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;

2.3. higienos normas ir taisykles;

2.4. darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;

2.5. buhalterinės apskaitos pagrindus;

2.6. priešgaisrinės saugos taisykles;

2.7. saugaus darbo taisykles;

2.8. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus;

2.9. Gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;

2.10. kitus Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus;

2.11. savo pareigybės aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – pakalbis žodžiu. Atrinkti pretendentai bus pakviesti atrankai el. paštu ir/ar telefonu. Atranka planuojama 2022 m. rugpjūčio 17 d.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei prioritetams (jei tokius turi).

5. Gyvenimo aprašymą (CV).

6. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Išsamesnė informacija telefonu + 370 318 56540, +37060218058 arba elektroniniu paštu angele.mizeriene@veisiejugimnazija.lt


LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL TERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ.

 

Įstaigos pavadinimas – Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

Pareigybės pavadinimas – pradinių klasių mokytojas.

Numatomas darbo krūvis: 1 etatas.

Tarnybinio atlyginimo dydžio koeficientas 7,99–10,45.

Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

• aukštasis pedagoginis išsilavinimas (baigta pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa);

• būti išklausiusiam pedagoginių psichologinių žinių kursą Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

• gebėti naudotis IKT ugdymo proceso metu.

 

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu yra atestuotas).

 

Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimas:

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, Jaunimo g. 8, Veisiejai. LT-67340 arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 14.00 val. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos raštinėje. Telefonas pasiteirauti: tel. +37060218058.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis). Pretendentai į pokalbį kviečiami 2022 m. rugpjūčio 17 d. 9.00 val.

Gimnazijos adresas: Jaunimo g. 8, Veisiejai.

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Himnas ir atributika

veisieju s gedos g

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105