Naujienos

Mokiniams

Tvarkaraščiai

Projektai

Istorija ir vizija

Himnas, atributikaMokykla šiandienMetodinė veiklaTradiciniai renginiaiPagalba mokiniui

Savivalda

Dokumentai

Darbo užmokestis

Kontaktai


EN     RU      DE

Atsakingas už svetainės administravimą:

J.Černeckas

Kontaktai:

cerneckasju@gmail.com

 

 

 

Užsienio kalbų metodikos grupė

Irena Ovsiukienė

 

Gimiau 1950 m. spalio 28 dieną Veisiejų mieste. Čia baigiau vidurinę mokyklą ir po studijų sugrįžau į Lazdijų rajoną. 1985 m. pradėjau dirbti Veisiejų vidurinėje mokykloje vokiečių kalbos mokytoja. 1994 m. kovo 8 dieną įgijau vyresniosios mokytojos kvalifikacijos kategoriją, 2006 m. įgijau mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją.

 Metodiniai darbai

Pamokų planai:

 1. Tema ,,Motina – vaikas - savitarpio santykiai“. Klasė: 11
 2. Tema ,,Kelio aprašymas“. Klasė 11
 3. Tema ,,Hobiai“ Klasė 11
 4. Tema ,,Vakaronės“ Klasė 12
 5. Tema ,,Ernos testamentas“ Klasė 11
 6. Tema ,,Stotelės-Austrija“ Klasė 11

 

Pranešimai:

 1. Kūrybinis rašymas grupėje

Anotacija: pateikiamos rekomendacijos, pavyzdžiai

2.Oficialus rašymas užsienio kalbų pamokose

3.Kalbinių gebėjimų ugdymas vokiečių kalbos pamokose: asmeninė raiška

4.Mokymasis būrelyje/mokymaisis pagal stoteles

Anotacija: pateikiamos rekomendacijos, pamokų planai, pavyzdžiai

 

Projektinis darbas ,,Patarlės vokiečių-lietuvių kalbose“

Patirties sklaida pagal modulius:

 1. Modulis 1: Klausymas
 2. Modulis 2: Skaitymas
 3. Modulis 3: Gramatikos mokyti ir mokytis
 4. Modulis 4: Darbo su žodynu problemos
 5. Modulis 5: Kalbėjimas
 6. Modulis 6: Rašymas
 7. Modulis 7: Vertinimo problemos
 8. Modulis 8: Užsienio kalbų pamokų metodai
 9. Modulis 9: Kraštotyros perteikimas

Anotacija: modulius sudaro dalykinė didaktinė tema, metodinė tema, pamokų planai.

 


Jolita Vailionienė

2004 m. suteikta vokiečių k. vyr.mokytos kvalifikacinė kategorija. Nuo 2007 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Metodinė veikla:

Tema. Die berühmten deutschen Sportler. Informacijos paieška žiniatinklyje  (2007 m.)

Anotacija. Interneto pagalba mokiniai mokosi surasti reikiamą informaciją, ją susisteminti ir monologo forma perteikti draugams, formuoti paiešką pagal raktinius žodžius. Lavinti kompiuterinę raštvedybą, vokiečių kalba.  Integracija su Informacinėm technologijom.

 


Helena Margelienė

 

Veisiejų vidurinėje mokykloje dirbu nuo 2008 metų.

1994 metais Vytauto Didžiojo Universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įgijau istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

2009 metais KTU Socialinių mokslų fakultete baigiau universitetinę edukologijos studijų krypties antrosios pakopos  pedagogikos studijų programą ir įgijau Mokytojo profesinę kvalifikaciją.

Šiuo metu dėstau anglų kalbą žemesnėse klasėse.

Su mokiniais dalyvaujame mokyklos renginiuose, nuolat ruošiame medžiagą Europos kalbų dienai paminėti.

Organizavau ekskursiją į Amerikos ir Didžiosios Britanijos ambasadas puikiai besimokantiems mokiniams.

Organizavau pirmąjį internetinį rusų kalbos konkursą „AZBUKOVNIK“.

Su mokiniais dalyvavome rajoninėje anglų kalbos popietėje „JUST FOR FUN“.

Prisidėjau prie organizavimo ir programos ruošimo svečių iš Amerikos ambasados priėmimui.

Mokiniai dalyvauja mokyklinėse ir rajoninėse olimpiadose, respublikiniame konkurse ,,Tavo žvilgsnis“ ir tarptautiniame projekte ,,Kalbų kengūra“.

Nuolat tobulinuosi ir siekiu žinių dalyvaudama seminaruose.


Vaida Slančiauskienė

 Veisiejų vidurinėje mokykloje dirbu nuo 2003m. rugsėjo 1d., esu anglų kalbos mokytoja.

Dėstau 6-9 kl., bei 2-oje klasėje ankstyvąjį anglų k. mokymąsi. Studijuoju VPU PKTI anglų filologiją, III kursas.

Mykolo Romerio universitete įgijau teisės bakalauro laipsnį. Nuo 2009m. rugsėjo 1d., 11-12 kl. dėstau pasirenkamą dalyką. „Teisė kiekvienam“.

Kuruoju Mokinių tarybą.

Esu mokyklos tarybos narė bei užsienio k. metodinio būrelio posėdžių sekretorė.

Dalyvauju įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokiniai sėkmingai dalyvauja respublikiniame konkurse „Tavo žvilgsnis“, tarptautiniame projekte „Kalbų kengūra“ bei tarptautiniame internetiniame anglų k. konkurse „Amberstar“.

Kaupiu ir ruošiu metodinę medžiagą, kurią panaudoju pamokose.

 


 

Danguolė Česaitytė-Rutkauskienė

 1996 m. VPU baigiau istorijos studijas ir įgijau gimnazijos istorijos mokytojos kvalifikaciją bei humanitarinių mokslų magistro laipsnį.

2006 m. Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute baigiau anglų kalbos ir anglų kalbos mokymo studijas, įgijau bakalauro laipsnį.

Esu anglų kalbos vyr. mokytoja (atestuota 2007 m. lapkričio 14d.). Anglų kalbos mokytoja pradėjau dirbti nuo 2000 metų. Veisiejų vidurinėje mokykloje dirbu nuo 2009 m. rugsėjo 1d. Pagrindinė darbovietė – Druskininkų švietimo centras. Čia dirbu anglų kalbos mokytoja suaugusiųjų klasėse ir tarptautinių projektų koordinatore.

 Dviejų projektų vadovė:

1. 2006-2007 m. Druskininkų švietimo centro vykdyto ES projekto ,,Druskininkų savivaldybės gyventojų kompiuterinio raštingumo gebėjimų ugdymas, siekiant padėti prisitaikyti prie pokyčių“ vadovė. http://www.dsc.lt/bProjektaib/BPD22Kompraštingumas/tabid/524/Default.aspx

 2. 2008-2010m. tarptautinio Grundtvig mokymosi partnerystės projekto ,,Ways of Attracting Adults to Keep Learning“ koordinatorė Lietuvoje.

http://www.dsc.lt/bProjektaib/Grundtvigmokymosipartnerystėsprojektas/Apieprojektą/tabid/751/Default.aspx

 Turiu sukaupusi metodinės medžiagos, kuri reikalinga rengiant moksleivius anglų kalbos mokykliniam ir valstybiniam egzaminui.

Esu parengusi 2 metodines priemones: metodinis darbas ,,Teaching speaking to Adult learners“ (2007 m.) ir metodinis pranešimas ,,Moksleivių parengimas B2 lygio anglų k. valstybiniam egzaminui“ (2007 m.). Turiu sukaupusi papildomų anglų kalbos užduočių 11 ir 12 klasėms.

Nuolat dalyvauju kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skirtuose anglų k. mokytojams.


Danutė Vovčiuk

  

Mokykloje dirbu nuo1996 metų  vokiečių kalbos mokytoja.

1999 buvau atestuota  mokytojos kvalifikacinei kategorijai.

2003 m. VPU baigiau pagrindines studijas pagal vokiečių filologijos studijų programą.

2004 m. įgijau vyr mokytojos  kvalifikacinę kategoriją.

Šiuo metu dėstau vokiečių kalbą  vyresnėse klasėse ir rusų kalbą  6-9 klasėse.

Mano ruošiami abiturientai sėkmingai išlaiko brandos egzaminus.

Mokiniai dalyvauja mokyklinėse ir rajoninėse olimpiadose, respublikiniame konkurse ,,Tavo žvilgsnis“ ir tarptautiniame projekte ,,Kalbų kengūra“, užima prizines vietas.


Aušra Kudrevičienė

Veisiejų vidurinėje mokykloje dirbu nuo 2001m.

Intensyviųjų tolimųjų studijų būdu Latvijos Universitete įgijau vokiečių kalbos filologijos bakalauro laipsnį. Šiuo metu dėstau anglų kalbą žemesnėse klasėse. Įgūdžių ir žinių siekiu dalyvaudama įvairiuose seminaruose.

Su mokiniais dalyvaujame mokyklos renginiuose, nuolat ruošiame medžiagą Europos kalbų dienai paminėti, dalyvaujame respublikiniame vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“. 2006m. rengiau atvirą pamoką-popietę „Der lange Weg des Brotes“ (Ilgas duonos kelias). Su mokytoja V. Slančiauskiene ir 6-ų klasių mokiniais inscenizavome pasakas užsienio kalba. Vedžiau pamoką 9-ams „Žaidimai vokiečių kalbos pamokoje“.

Esu sukaupusi ir paruošusi metodinės medžiagos vokiečių ir anglų kalbas besimokantiems moksleiviams.

 

 


 

Vyšniauskas Boleslovas.

Gimiau 1949 m. vasario 20 d. Kapsuko rajone Degučių kaime. 1956 m. pradėjau lankyti Veisiejų vidurinę mokyklą ir 1967 m. ją baigiau. Neakivaizdiniu būdu studijavau Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute, kurį baigiau 1977 m. Įgijau rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1967 - 1969 m.m. dirbau Veisiejų žemės ūkio technikume laborantu. 1969/1970 m.m. dirbau mokytoju Veisiejų vidurinėje mokykloje. Nuo 1970 m. iki 1975 m. dirbau Veisiejų žemės ūkio technikumo rusų kalbos ir literatūros dėstytoju. 1975 m. uždarius technikumą, grįžau į Veisiejų vidurinę mokyklą. Joje be pertraukos dirbu 35 metus. Visą laiką dėsčiau ir tebedėstau rusų kalbą nuo jauniausių iki baigiamųjų klasių. Nuo 1990 m. iki 2000 m. dirbau direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Buvau rajoninės atestacinės komisijos narys. 1994-07-08 Vyriausioji pedagogų atestacijos komisija suteikė rusų kalbos metodininko kvalifikacijos kategoriją. 1995-05-26 buvo suteikta I-oji vadybos kategorija.
Per visus darbo metus šioje mokykloje 14 mokinių tapo rajoninių olimpiadų nugalėtojais ir prizininkais. Viena mokinė laimėjo antrąją vietą regioninėje olimpiadoje. 16 mokinių tapo respublikinio vertimų projekto "Tavo žvilgsnis" diplomantais. 1 mokinys laimėjo respublikinio rusų kalbos projekto "Auksinės kengūros" diplomą. 2009 m. 1 mokinė laimėjo 2-ją vietą respublikiniame internetiniame konkurse "Azbukovnik". 3 mokiniai tapo rajoninio skaitovų konkurso nugalėtojais. 2 mokiniai tapo rajoninio lankstinukų "200 ežerų kraštas" pristatymo nugalėtojais. 2009 m. 1 mokinys tapo pirmojo rajoninio oratorių konkurso nugalėtoju, 3 mokiniai - prizininkais.
Iki šių metų keletą metų buvau mokyklos tarybos narys, esu rajoninio rusistų metodinio ratelio narys, mokyklos atestacinės komisijos narys.
Už pedagoginį ir metodinį darbą buvau apdovanotas mokyklos vadovybės ir švietimo skyriaus padėkos raštais. 2000 m. buvau apdovanotas Alytaus apskrities viršininko padėkos raštu, 2001 m. ir 2009 m. - rajono merų padėkomis.
Esu vedęs atviras pamokas, vienas ir su kitais rusistais rengiau rusų kalbos popietes bei koncertus, Europos kalbų dienas, konkursą "Kryžiuko ir ratuko keliai", organizavau rajoninį oratorių konkursą, dvi ekskursijas po Puškino vietas, skaičiau pranešimus mokyklos užsienio kalbų metodikos būrelyje, supažindinau būrelio narius (po išvykos į apskritį) su 2009/2010 m.m. užsienio kalbų brandos egzaminų naujovėmis, rengiau užduotis rajoninėms rusų kalbos olimpiadoms ir kt.
Planai, pranešimai, užduotys, scenarijai, aprašymai, apdovanojimai ir jų kopijos bei kita medžiaga saugoma mokyklos 15 kabinete.


Rasa Lazauskaitė

Mokykloje dirba nuo 2008 m. Šiuo metu - vaiko auginimo atostogose.

 

 

Veisiejai

Mokyklos

steigėjas :

 Lazdijų r. sav

Lazdijų TIC

Mokyklos
svetainės 
serveris:
LITNET

Mūsų rėmėjai:

 

**********

Mokyklos bendruomenė dėkoja visiems pervedusiems
 2 proc. sumokėtų savo  pajamų  mūsų mokyklai

**********